Adatkezelési Tájékoztató a robot kezelői applikáció használatához kapcsolódó adatkezelésről

Preambulum

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikke alapján a B+N Referencia Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) az érintettek részére a robot kezelői applikáció használatához a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja. A tájékoztatás figyelembe veszi a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport útmutatását a 2016/679. rendelet szerinti átláthatóságról is.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) célja, hogy közérthető formában adjon információkat Adatkezelő által üzemeltetett applikáció használatával kapcsolatban az érintetteknek a személyes adataik kezelésekor az Adatkezelő által követett alapelveiről, az őket megillető jogokról és a főbb adatkezelési szabályokról. Ezeket a szabályokat az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, meghatározva az Adatkezelő adatkezelésének fő jellemzőit.

Az érintett természetes személyek személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeljük:

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info. tv.”);
 2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”).

Érintett vagy Felhasználó: azon természetes személy munkavállalók, alkalmazottak, akik az applikációt használják, abban regisztrálnak.

1. Az adatkezelő bemutatása

Adatkezelő neve: B+N Referencia Zrt.

Székhelye: 3644 Tardona, Katus domb 1.

E-mail cím: iroda@bnref.hu

Telefon: +36-30-670-8752

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@bnref.hu

2. Az adatkezelések ismertetése

Az Adatkezelő az applikáció bevezetésével szeretné megkönnyíteni az ún. takarító-és fertőtlenítő robotok (a továbbiakban: robotok) használatát; az operátorok, illetve a technikus munkavállalók egyszerűen és könnyedén irányíthassák a robotokat a munkavégzés során: távolról történő irányítás, diagnosztika, elindítás vagy leállítás. Az applikáció használatával a technikus, illetve operátor munkavállalók  a regisztrációt követően hozzáférést kapnak a robotok irányításához, amely révén képesek a robotokkal távolról kommunikálni és ennek birtokában képesek beavatkozni a robotok mozgásába (például ütközés esetén kimozdítják a robotot a pozíciójából, vagy ha elfogy a robotból a víz, képesek ezt észlelni és beavatkozni szükség esetén, illetve ha lemerül a robot akkumulátora, képesek ezt lereagálni, észlelni és szükség esetén beavatkozni; diagnosztizálhatják a hibákat, vagy távolról követhetik a robot állapotát).

Az applikáció – amely kizárólag az Adatkezelő által erre felhatalmazott technikusok, operátor alkalmazottak számára hozzáférhető – hozzájárul a robotokkal való takarítás helyzetének javításához, a közvetlen és helyszíni emberi beavatkozás számának és idejének csökkentéséhez.

A jelen Tájékoztató a robot kezelői applikáció igénybevétele kapcsán Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelésekre vonatkozik. Az érintett kizárólag a céges e-mail-címével regisztrálhat az applikáció használatára, amelynek megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail-címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, az Adatkezelő jogosult a személyes adatot helyesbíteni. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Adatkezelő honlapján és az applikációban a belépéskor felugró ablakban ad tájékoztatást. Az érintett felhasználó a szolgáltatás további igénybevételével, hogy a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul vette, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.1. Az applikáció használata során keletkező egyes személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelés célja: az alkalmazás optimális működésének biztosítása, a robotok irányítása, hiba diagnosztika. Az Adatkezelő az érintett felhasználó személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Az adatok megismerésére jogosultak

Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, Adatkezelő jogos érdeke

a regisztráló azonosító adatai: érintett céges e-mail címe, valamint a céges e-mailcímre megküldött és aktivált jelszó

jelszó

az applikáció használatáig, a regisztráció befejezéséig/ Az adatkezelés (regisztráció) megszűnésének hiányában 3 évig kerülnek megőrzésre, ezt követően automatikusan törlésre kerülnek

Adatkezelő K+F Robotika szakterületének erre kijelölt munkavállalói

Applikáció használata

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, Adatkezelő jogos érdeke

az alkalmazás használata közben a funkcionalitáshoz kapcsolódó log adatok (pl.: útvonal adatok)

 

log adatok 3 évig kerülnek megőrzésre, ezt követően automatikusan törlésre kerülnek

 

 

Társaság fejlesztő munkatársai

Applikáció működési információinak megismerése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, Adatkezelő jogos érdeke

operátor azonosítására szolgáló adatok

a fejlesztés folyamatának befejezéséig

Szoftverfejlesztéssel érintett munkavállalók, operátorok

2.2. Adatok forrása

Jelen Tájékoztató 2.1. pontjában foglalt adatkezelési cél és adatkezelési tevékenység keretében kezelt adatok forrása az érintett.

2.3. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

3. Az adatokhoz való hozzáférés, adatfeldolgozás és az adatok továbbítása

3.1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges munkakörének, feladatának ellátáshoz. A megismert adatokat minden megismerésre jogosult köteles bizalmasan kezelni, ennek érdekében munkavállalóinkat és adatokhoz hozzáférő harmadik személyeket (adatfeldolgozók munkavállalói) az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

3.2.Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.

3.3. Az adatok továbbítása

Személyes adatai harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

4. Az érintettet megillető jogok

Önnek személyes adatai Adatkezelő által történő kezelése során is megmarad adatai feletti rendelkezési joga. Érintettként az adatkezelés kapcsán joga van hozzáférni a személyes adataihoz, kérheti, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat adatainak kezelése ellen, valamint egyes esetekben joga van az adatok hordozásához.

4.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintettet kérelmére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Ha igen, úgy tájékoztatjuk az adatkezelés részleteiről (mely személyes adatait, milyen adatkezelési célból, milyen jogalapon, mennyi ideig kezeljük); arról, hogy kinek biztosítottunk hozzáférést az adataihoz; érintetti jogairól (hozzáférés, helyesbítés, törlés, kezelésének korlátozása, tiltakozás a kezelésük ellen); a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának jogáról. Amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, úgy a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról. Végül arról, hogy alkalmazunk-e automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is, amennyiben igen, úgy azok logikájáról.

4.2. A helyesbítéshez való jog

Adatkezelő által kezelt adatok forrása elsősorban Ön, ezért kérjük, hogy amennyiben ezekben változás történik, a változásról értesítsen minket. Ezzel együtt is törekszünk arra, hogy személyes adatai pontosak és naprakészek legyenek, ha a kezelt adat mégis pontatlan vagy hiányos, úgy azt az érintett kérelmére helyesbítjük vagy nyilatkozata alapján kiegészítjük.

Adatkezelőként a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel részünkről aránytalan erőfeszítést.

4.3. Törléshez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. hozzájárulás alapú adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. jogos érdeken, közérdeken alapuló vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. azokat jogellenesen kezeltük;

az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell azokat.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azokat törölni köteles, úgy megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatot kezelő adatkezelőket a személyes adatra mutató linkekre vagy a személyes adat másolatára vonatkozó törlési kérelemről.

Adatkezelőként a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel részünkről aránytalan erőfeszítést.

4.4. A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, úgy hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén, ha az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja, az érintett személyes adatait töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ennek megfelelően az adatokat megjelöli és külön kezeli, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg Adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát.
 2. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását.
 3. Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
 4. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. A korlátozás időtartama ekkor, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozási kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel részünkről aránytalan erőfeszítést.

Az érintettet, a kérelmére történő adatkezelés-korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

4.6. Tiltakozáshoz való jog

Érintettként jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Amennyiben Adatkezelőként nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, úgy a személyes adatokat tovább nem kezeljük, kivéve, ha azokat jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kezeljük.

4.7. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által az Adatkezelőnél tett megfelelő nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ha az érintett nem tett az előző bekezdésnek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a személyes adatok helyesbítését kérni és tiltakozni a személyes adatok a jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét, valamint saját személyazonosságát – és adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – megfelelő irattal igazolja.

Az adatkezelés részletes szabályait, különösen az adatkezelőnél teendő nyilatkozat, a halál tényének és a közeli hozzátartozói minőség igazolásának megfelelő voltát az Info. tv. vonatkozó 25. §-a részletezi.

5. Az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele vagy panasza merülne fel, kérjük forduljon hozzánk bizalommal a Tájékoztató 1. pontjában foglalt elérhetőségeink valamelyikén.

Érintettként, Ön közvetlenül is élhet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elérhetőségei megtalálhatók a https://naih.hu/ honlapon), ha megítélése szerint személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt sérelem érte, valamint ez esetben bírósághoz is fordulhat jogai érvényesítése érdekében.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

Adatkezelőként az érintettek személyes adatait nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.

6.1. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

6.2. A Tájékoztató módosítása

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a jövőre nézve megváltoztassuk. A tájékoztató minden módosítását feltüntetjük a Honlap: https://bnref.hu/, valamint a robot kezelői applikációban érhető el.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. június 01. napjától alkalmazandó.